Projekt Dáme věcem další šanci!

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0011788. Projekt je financovaný z Evropské unie z Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je rozšíření stávajícího sociálního podnikání Charity Česká Lípa.

V rámci projektu vzniklo nové prodejní místo Charitního šatníku v Mimoni, ale také zcela nová služba – truhlářská dílna Provoz 13, která renovuje, upravuje či upcykluje darovaný nábytek tak, aby byl znovu použitelný.

Provozovna Charitního šatníku byla rozšířena o prostory pro sklad, šicí dílnu, místnost pro vyprání a sušení darovaného ošacení. Součástí již zprovozněné truhlářské dílny je i prodejní sklad nábytku.

Hlavními cíli projektu je nejen maximalizovat druhotné využití nábytku a ošacení, které jejich majitelé nechtějí či je považují za odpad, ale především dát smysluplnou práci zdravotně hendikepovaným osobám a vytvořit pro ně bezpečné pracovní zázemí. Dalším cílem je poskytnout zaměstnání 4 znevýhodněným osobám a zároveň pokrýt poptávku obyvatel po využití a obnově starších věcí, ať už jde o oblečení nebo nábytek.

Principy sociálního podniku v praxi

 1. společensky prospěšný cíl:

Sociální podnik přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování osob z cílových skupin (osoby se zdravotním postižením, osoby po výkonu trestu, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané).

 1. sociální prospěch:

a) Integrace osob ze znevýhodněných skupin
Podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců. Při integraci znevýhodněných osob dbáme o osobnostní růst a rozvoj pracovního potenciálu u každého zaměstnance. Vedeme je k aktivnímu profesnímu rozvoji.
Využíváme personální a integrační nástroje podporující rozvoj a integraci zaměstnanců z cílových skupin. Individuální přístup je pro nás základní principem v práci s CS. Uvědomujeme si, že každý člověk má jiné potřeby a schopnosti, proto je důležité pracovat se zaměstnanci s ohledem na jejich individualitu. Důležitým prvkem řízení je důvěra, kterou musí vedoucí pracovník získat. Musí znát životní příběh svých přímo podřízených zaměstnanců, jejich starosti i přání, aby mohl své kolegy dobře řídit a správně reagovat v problémových i krizových situacích. Ve spolupráci s vedoucí sociálního podniku je zpracován individuální rozvojový plán, který definuje cíl a jednotlivé kroky, které jsou potřebné k dosažení stanoveného cíle. Každý rok si pracovníci stanoví svůj plán osobního rozvoje, vyberou si oblast, ve které se chtějí rozvíjet, případně si konkrétně zvolí kurzy, kterých se zúčastní. Účast na tomto vzdělávání probíhá v pracovní době a hradí ji zaměstnavatel. Hrazené vzdělávání musí mít jasnou souvislost s výkonem pracovní činnosti a musí být pro pracovní aktivitu přínosem.

Zaměstnancům nabízíme psychosociální poradenství reagující na jejich aktuální životní situaci. Toto poradenství zajišťuje odborný psychologický pracovník. Spolupráce s psychologem je vždy dobrovolná a je prováděna individuální formou na základě potřeb klienta/zaměstnance.

b) Účast zaměstnanců na směřování sociálního podniku.
V rámci sociálního podniku je vytvořen metodický postup pro předávání informací.
Pravidelné měsíční porady zaměstnanců sociálního podniku: Zaměstnanci se schází jednou za měsíc na poradě se svým vedoucím, kde získávají zásadní informace o chodu celé organizace, chodu jejich podniku a další provozní pokyny. Zaměstnanci se při poradě týmu mohou doptávat na nejasné instrukce. Zaměstnanci mohou rovněž přispívat svými nápady na inovaci nastavených postupů, či nápady, které povedou ke zlepšení služby jako takové, dle svých možností a svého zájmu. V případě, že se jejich návrh osvědčí jako zajímavé inovativní řešení, budou finančně odměněni. Vedoucí sociálního podniku informuje své zaměstnance o finanční situaci celého podniku, společně během porady pak plánují, jaké jsou možnosti dalšího rozvoje, cesty k dosažení zisku apod.

Operativní řízení provozu podniku: Řídící pokyny a pracovní úkoly předává vedoucí operativně telefonicky nebo při osobní návštěvě pracoviště /provozovny.

Individuální osobní schůzky: Zaměstnanci sociálního podniku mají možnost využít i individuálního setkání se svým vedoucím či přímo navštívit ředitelku organizace. (Termíny pro tato setkání nejsou uvedeny, vždy záleží na aktuální potřebě zaměstnance.) Nejvíce inovativních návrhů vzejde vždy při pravidelných kontrolách pracoviště, které provádí ředitelka organizace dvakrát ročně.

 1. ekonomický prospěch:

a) případný zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a pro naplňování jeho společensky prospěšných cílů.
Více než 51%zisku je používáno přednostně pro rozvoj sociálního podniku.

b) nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích.
Zakladatelem Charity Česká Lípa jakožto samostatné právnické osoby je biskupství Litoměřické. Osobou, která za CHCL jedná je statutární zástupce. Statutárním zástupcem je ředitelka organizace Eva Ortová.

Statutární orgán CHČL jedná samostatně, pouze v případech uvedených níže je vyžadován souhlas zřizovatele. Jedná se o:

 • uzavření nájemní nebo pachtovní smlouvy k nemovitostem nebo movitým věcem s dobou nájmu nebo pachtu nad 5 let
 • uzavření smlouvy o výpůjčce k nemovitostem
 • uzavření smlouvy o dílo, kupní smlouvy a pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku s cenou přesahující částku 350.000,- Kč včetně DPH
 • uzavření smlouvy o investiční dotaci či grantu, případně přijetí rozhodnutí o investiční dotaci či grantu, kde finanční spoluúčast organizace přesahuje částku 350.000
 • uzavření smlouvy o peněžité zápůjčce či daru třetím osobám přesahující částku 50.000,- Kč nebo dary poskytnuté třetím osobám formou dotací a nadačních příspěvků na předem daný účel, kde – finanční spoluúčast organizace přesahuje částku 100.000,-Kč
 • jakékoliv navýšení celkového závazku vůči jednomu subjektu tak, že jeho celková cena přesáhne částku 350.000,- Kč
 • uzavření smlouvy, dohody nebo jiné právní jednání, včetně smlouvy o budoucí smlouvě, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jednostranné nebo jednostranná právní jednání: – jejichž předmětem je zatěžování majetku (včetně úvěru), nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem,
 • jejichž předmětem je úplatný (včetně úvěru) nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 350.000,- Kč
 • které zakládají účast v jiných subjektech založených za účelem podnikání
 • které zakládají ručení nebo solidární závazek

Tyto výjimky neovlivňují manažerské rozhodování a řízení chodu sociálního podniku zaměřeného na truhlářskou dílnu a charitní šatník. Sociální podnik Charity Česká Lípa je nezávisle fungující firma.

c) alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech.
Tržby z prodeje výrobků, a nebo/služeb tvoří minimálně 30 % z celkových výnosů sociálního podniku.

 1. environmentální prospěch:

V rámci sociálního podniku jsou zohledňovány environmentální aspekty výroby i spotřeby.

Environmentální principy / principy trvale udržitelného rozvoje: Všichni zaměstnanci sociálního podniku jsou vedeni k respektování principů udržitelného rozvoje. Zásadní pro nás jsou principy, které můžeme přímo aplikovat v praxi a můžeme se s nimi ztotožnit tak, že se stanou jasnou součástí našeho života. Sociální podnik realizuje principy trvale udržitelného rozvoje v praxi – renovací materiálu, který ostatní považují za nepotřebný, za odpad. Používaný starý nábytek, ale oblečení, které majitelé již nepoužívají, darují sociálnímu podniku k přetvoření, renovaci a chrání tak životní prostředí před hromaděním odpadu na skladkách.

Společenství života a přírody – princip úcty a respektu k přírodě: Provádíme ekologickou likvidaci odpadu a zaměstnance učíme odpad ekologicky třídit. V prostorách Charity jsou rovněž umístěny kontejnery na tříděný odpad. K používaným zdrojům se chováme hospodárně a šetrně. Tiskneme pouze nezbytně nutný materiál a to oboustranně. Prezentační materiály vyrábíme vždy jen v limitovaných počtech, a to vždy po úplné spotřebě těch předcházejících. Prezentační materiály jsou vyráběny z ekologických materiálů (papírové tašky).

 1. místní prospěch:

a) přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky.
Sociální podnik se orientuje lokálně, tzn. na oblast především Libereckého kraje a Ústeckého kraje a většinu svých aktivit provozuje především v této oblasti (dojezdová vzdálenost 50 km od České Lípy). Důvodem tohoto lokálního zaměření je ekonomické a ekologické uvědomění a současně ohled na zaměstnance. Náklady na dopravu a čas zaměstnanců jsou příliš vysoké a ekonomicky nepřijatelné. Nároky na zvýšené ekologické zatížení „zbytečným“ použitím automobilu jsou pro nás rovněž nepřijatelné.

b) využívání přednostně místních zdrojů.
Sociální podnik přednostně využívá místní zdroje. V případě spolupráce s dodavateli upřednostňujeme místní nabídku v případě shodné nabídkové ceny.

c) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry.
Charita Česká Lípa je aktivní i v oblasti organizování veřejných občanských aktivit. Například pravidelně každý rok pořádáme Masopust, Neckyádu, se stánkem Charitní palačinky se zúčastňujeme akcí pořádaných městy Česká Lípa a Nový Bor. Pravidelně se zapojujeme do celostátní potravinové sbírky. Sociální podnik ve spolupráci s městy Česká Lípa a Nový Bor prezentuje svou činnost v rámci výstavních akcí v informačním centru nebo na akcích, která města pořádají s informačním stánkem a ukázkou práce sociálního podniku.

Dalším významným bodem tohoto projektu je implementace všech principů sociálního podnikání. Budeme zajišťovat vzdělávací akce, které budou zaměřeny na šíření informací o sociálním podnikání podniku v regionu.

d)přednostní zaměstnávání místních obyvatel.
Vždy při obsazování pracovního místa bereme v úvahu náročnost (časovou i ekonomickou) na dojíždění zaměstnance na jeho pracoviště a z těchto důvodů nabízíme zaměstnancům, pokud je to možné, pracoviště v jejich místě bydliště, či nejblíže dostupné.